פרטים
הדפסה

אחריות מנהלים ונושאי משרה בעמותות

folding 14268 640

לאחרונה, מתרחבת הדרישות למקצוענות ומוטלת אחריות רבה יותר, מטעם רגולטורים שונים על נושאי משרה במלכר"ים.
נושא משרה (מנכ"ל/חבר ועד) אינו יכול "להסתתר" מאחרי "האישיות המשפטית" הנפרדת של התאגיד בו הוא מכהן ואינו יכול לבצע בשם העמותה או חברה לתועלת הציבור עבירות ולהרחיק עצמו מהן. גם נושא משרה בהתנדבות, נחשב נושא משרה ומחויב לאחריות כנ"ל .
להלן נפרט בקצרה לגבי אחריות החלה על נושאי משרה במלכ"רים:

 

 

 

אחריות חברי ועד ונושאי משרה:
חוק העמותות, התש"ם - 1980 (להלן - חוק העמותות) אינו מגדיר כלל מיהו "נושא משרה" ואינו מגדיר בצורה ברורה את אחריות חברי הוועד המנהל, אלא נוקט באמירה כללית לפיה "על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית". לעומת זה, חוק החברות, תשנ"ט-1999 (על תיקוניו) (להלן - חוק החברות) מגדיר היטב מיהו נושא משרה ומה אחריותו.
בהעדר הוראות מתאימות בחוק העמותות לגבי אחריות חברי הוועד - החילה פסיקת בתי המשפט בישראל את הוראות חוק החברות בעניין אחריות וחבות נושאי משרה בחברה גם על חברי ועד מנהל בעמותה. 

הגדרת "נושא משרה" לפי חוק החברות - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

להלן החובות החלים על נושא משרה על פי חוק החברות (בהתייחסות לדירקטורים בחברות לתועלת הציבור - והמקבילים להם - חברי הוועד המנהל בעמותות):
א. חובת זהירות - חובה המוטלת על נושא משרה לפעול ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה נקיטה באמצעים סבירים לקבלת כל המידע הנדרש על הפעילות והפעולות המובאות לאישורו או לצורך פעולה הנעשית על ידו.
ב. חובת אמונים - חובה המוטלת על נושא משרה לנהוג בתום לב ולפעול לטובת העמותה או החברה לתועלת הציבור, לפי העניין, תוך הימנעות מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לבין תפקידיו האחרים או ענייניו האישיים; הימנעות מתחרות עם הארגון בו הוא מכהן כנושא משרה; הימנעות מניצול הזדמנויות עסקיות של הארגון להשגת טובת הנאה אישית ובצד כל אלה חובת גילוי כלפי הארגון.
בהקשר זה יש להדגיש כי חבר ועד או חבר דירקטוריון שמונה לתפקידו מטעם צד ג' כלשהו (תאגיד אחר או בעל עניין אחר) חייב לפעול אך ורק לטובת הארגון בו הוא מכהן כדירקטור ולא לשקול את טובת שולחו.

בנוסף לחובות המנויים בחוק החברות, קובעים חוק העמותות וחוק החברות חובות נוספים על חברי ועד מנהל ודירקטורים של ארגונים מלכ"רים בשל האופי המיוחד של ארגונים אלה ובכללם:
• חובות ואחריות הקשורים לניהול התקין של הארגונים: רישום, דיווח, זכויות עיון, כינוס אסיפה כללית על פי דרישת חלק מהחברים וכו'.
• אחריות אישית לפעילות החורגת ממטרות הארגון.
• אחריות למניעת חלוקת רווחים אסורה ולהעברת נכסים בלתי תקינה.
• אחריות לתשלום שכר מעבר למותר.

חשוב להיות ערים לכך שחוק העמותות וחוק החברות אינם החוקים היחידים המטילים אחריות על נושאי משרה בתאגיד. חוקים נוספים, כדוגמת פקודת מס הכנסה, חוק התכנון והבניה ועוד מטילים אחריות אישית על נושאי משרה, בנסיבות הקבועות בהוראות חוקים אלו. נושא משרה אינו יכול "להסתתר" אחרי האישיות המשפטית" הנפרדת של התאגיד בו הוא מכהן ואינו יכול לבצע בשם העמותה או החברה לתועלת הציבור עבירות ולהרחיק עצמו מהן. נציין עוד כי גם נושא משרה בהתנדבות, נחשב נושא משרה ומחויב לאחריות כנ"ל .

הוראות חוק העונשין התשל"ז-1977 קובעות שורה של עבירות של נושאי משרה ובכללן:
רישום כוזב במסמכי תאגיד; עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד; אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד; ועוד שורה של עבירות.
גם חוקים אחרים, כדוגמת: פקודת מס הכנסה, חוק התכנון והבניה וחוקים אחרים מטילים אחריות אישית על נושאי משרה, בנסיבות הקבועות בהוראות חוקים אלה.

האמור לעיל נותן תמונה כללית לגבי חובות והאחריות המוטלים על נושאי משרה בעמותה ובחברה לתועלת הציבור.

ראוי לציין כי כל עוד נושא המשרה פועל באופן סביר, תוך נקיטת זהירות והקדשת הזמן והעבודה הנדרשים לשם מילוי תפקידו, התנהלות בתום לב וללא ניגוד עניינים, תוך קיום הוראות החוק –כל אלו עשויים להפחית את הסיכונים להטלת אחריות ורשלנות מקצועית.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top