פרטים
הדפסה

נוספו לרשימת החייבים להגיש דוח למס הכנסה החל משנת 2016

airplane 1997651 640

ע"פ תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, הורחבה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה החל משנת 2016 גם על הנישומים שמפורטים להלן:

 

 

 

 

 

יחיד שביצע ירידה לחו"ל (רילוקיישן) מלאה או חלקית

בפקודת מס הכנסה נקבע כי:
חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -
(א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
(ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;
לענין פסקה זו, "יום" - לרבות חלק מיום;
חזקה זו ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;
יחיד שעונה על תנאי החזקה להיותו תושב ישראל , אך טוען שחזקה זו נסתרת והוא אינו נחשב תושב ישראל מכיוון שניתק את קשריו עם ישראל וביצע רילוקיישן מלא - החל משנת 2016 חייב להגיש דוח על הכנסותיו לרשות המיסים וכן דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם ישנם כאלה.

כך תוכל רשות המיסים לעקוב אחר נישומים מהסוג הנ"ל ולבדוק האם אכן נותקה תושבותם לחלוטין כפי שהם טוענים , והם אכן פטורים מדיווח ותשלום מס בישראל או שהרילוקיישן שביצעו הוא חלקי בלבד, ועדיין מרכז חייהם בישראל ואז במידה והם עונים על תנאי החזקה, הם נחשבים לתושבי ישראל לכל דבר ועניין וחייבים בדיווח מלא ותשלום מס בישראל.

חובת הדיווח מאפשרת לרשות המיסים מעקב גם לשנים הבאות אחר נישומים אלה.

יש לציין כי ע"פ סעיף 100א' לפקודה, חל "מס יציאה" על אדם שחדל להיות תושב ישראל. נכסיו של אדם שחדל להיות תושב ישראל ייחשבו כנמכרו ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל וישולם המס בגין המכירה במועד בו חדל להיות תושב ישראל או במועד מכירתם בפועל, לפי בחירת הנישום.

יחיד שהעביר לחו"ל 500,000 ₪ ויותר
יחיד תושב ישראל שהעביר, במהלך 12 חודשים, כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 שקלים חדשים או יותר חייב להגיש דוח לגבי השנה שבה הועבר הסכום, כולו או חלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה.

נהנה תושב ישראל ששווי נכסי הנאמנות 500,000 ₪ ויותר

נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים חייב בהגשת דוח אלא אם כן הוא לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות מ-500,000 שקלים חדשים; לעניין זה, "נכסי הנאמנות" – לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל.

החל משנת 2013 חלה חובת דיווח על משקיעים בשוק ההון אשר המחזור השנתי שלהם ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה או נייר ערך זר או מק"מ עלה על 640,000 ₪ (הסכום מעודכן לשנת 2017)

מומלץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.לשם בירור חובתכם להגשת דוח ולביצוע מקצועי של הדיווח למס הכנסה. 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top