פרטים
הדפסה

הערכות לקראת תום שנת המס 2017 חברות ובעלי שליטה

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018), התשע"ו 2016

להלן עיקרי השינויים שנקבעו בחוק זה:

א. מיסוי חברות ארנק

הכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילותו של יחיד, המחזיק במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות קרוב, במניותיה, תיחשב כהכנסתו של היחיד מיגיעה אישית, ובהתקיים התנאים הבאים:

  • הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד כנושא משרה או כנותן שרותי ניהול וכיוצא באלה לחבר בני אדם אחר. הוראות אלה לא יחולו על מי שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני האדם האחר.
  • הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד עבור אדם אחר, ומתקיימים ביניהם יחסי עובד - מעביד.
  • הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד עבור אדם אחר ולפחות 70% מהכנסתה או הכנסתה החייבת, נובעות משירות הניתן לאדם אחד או "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. (רלוונטי לפרי-לנסרים, ובעלי מקצועות חופשיים הפועלים כחברה הנותנת שירותים ללקוח מרכזי אחד ). מידע נוסף ניתן לראות בקישור המצורף: מיסוי חברות ארנק ובעלי מניות מהותיים

ב. חיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם

משיכות כספים מצטברות מעל 100,000 ₪ המבוצעות ע"י בעל מניות מהותי מהחברות שבבעלותו יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים מסויימים :דירות מגורים, כלי שיט וטיס , חפצי אומנות ותכשיטים לשימוש בעלי המניות המהותיים תחויב כהכנסה חייבת בידם בתום השנה שבה נעשה בהם שימוש פרטי, ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס לחברה. כמו כן נקבעו הוראות מעבר מקלות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב לפי הסעיף החדש, כספים עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31.12.18. כמו כן נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם ,לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31.12.18. החיוב במס על משיכות הבעלים חל גם על משיכת בעלים של חברה משפחתית או חברת בית. יש לציין כי גם הלוואה המעוגנת בחוזה ומוחזרת באופן סדיר ע"י בעל המניות המהותי לחברה נחשבת כמשיכת בעלים החייבת במס כאמור. כמו כן, כל ערבון, ערבות או בטוחה שנותנת החברה לטובת בעל המניות המהותי נחשבת כמשיכת בעלים עד הסכום שהועמד לטובתו, למעט, כאשר החברה העמידה ערבות כללית בלבד כערובה לחוב של בעל מניות ולא ערבות ספציפית. מידע נוסף ניתן לראות בקישור המצורף: מיסוי חברות ארנק ובעלי מניות מהותיים

ג. סמכות רשות המיסים להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה

רשות המיסים רשאית לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שהוקמה לנושא זה , להורות על חלוקה של עד 50 אחוז מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ 5 מיליון ש"ח ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ 3 מיליון ש"ח.ניתן לראות בקישור המצורף: מיסוי חברות ארנק ובעלי מניות מהותיים

נושאים לטיפול לפני תום שנת המס:

א. בדיקת חבות מס הכנסה ומצב המקדמות שהחברה משלמת למס הכנסה
כדאי להתאים את שיעור המקדמות למס הכנסה לפי חבות המס הצפויה לשנת 2017, כדי שלא תיווצר חבות מס גדולה בדו"ח השנתי, הצוברת רבית והצמדה מתום שנת המס (במיוחד כאשר יתרות זכות בבנקים כמעט ואינן מזכות בריבית). ניתן לפנות למשרדנו לטיפול בהערכת מיסים.

ב. כלי רכב
בסוף שנת המס יש לערוך רשימה של כלי הרכב הנמצאים ברשות החברה (כולל אלו שבליסינג, או בבעלות אחרת) כולל מספר הרישוי שלהם ואת הק"מ שצברו לפי מד הספידומטר ליום 31.12.17 ולהעבירה למשרדנו. יודגש, כי החל משנת 2008 תיאום הוצאות רכב פרטי, אינו מושפע ממספר הקילומטרים שנסע הרכב. עם זאת, קיימת דרישה בתקנות לרישום כאמור.

ג. ספירת המזומנים, שיקים ושוברי אשראי
יש לערוך ספירת קופה בתאריך 31 בדצמבר ולהכין רשימה הכוללת פירוט של כל השיקים הדחויים, השטרות והמזומנים שימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון של שנת המס, כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס' השיק או השטר, מועד הפירעון והסכום. יש להכין רשימות נפרדות של השיקים לביטחון שניתנו או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים שחזרו של חייבים. יש לציין על גבי הרשימה את תאריך הספירה, שם החברה ושמות הסופרים. יש להעביר אלינו רשימה זו כשהיא חתומה ע"י עורכי הספירה. מומלץ להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק בשנת המס או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם.

ד. ספירת מלאי
ללקוחות המחזיקים ברשותם מלאי:
נוהל ספירת מלאי
טופס למילוי ספירת המלאי

ה. דיווח על הוצאות עודפות וזקיפת שווי מס נאות
לקראת תום שנת המס מומלץ לבדוק האם נזקף, שווי מס נאות לעובדים שקבלו טובת הנאה כדוגמת רכב צמוד, מכשיר נייד. בנוסף, יש להשלים את הדיווח על הוצאות עודפות ולשלם מקדמות בהתאם לגבי הוצאות עודפות, כגון:כיבודים במשרד, מתנות לעובדים ועוד. הוראות מס הכנסה לגבי הסכום הנחשב כהוצאה עודפת וכן לגבי הסכום אותו צריך לזקוף כשווי הכנסה לעובדים מתעדכנות משנה לשנה ולכן יש לבדוק בתחילת כל שנה מחדש.

ו. זיכוי בגין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעניק ליחידים זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל תרומות למוסדות מוכרים וזיכוי ממס לחברות לפי שיעור מס החברות, כלומר – 24% בשנת 2017. מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס הינו סך של 180 ₪, וסכום התרומות המירבי בעדו ינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל – 30% מההכנסה החייבת או סכום של 9,184,000 ₪. יש אפשרות למעסיקים מסוימים לתת את הזיכוי ישירות בתלוש השכר של העובדים. הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה "תרומה" גם ציון העובדה שלמוסד אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ז. ניכוי מס במקור מספקים

לגבי תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי מס במקור, יש לפנות לכל הספקים ונותני השירותים ולקבל מהם אישורים תקפים על ניכוי מס במקור ולנכות מס בהתאם למופיע באישור. לתשומת לב, על חברה המשלמת דמי שכירות לקבל מהמשכיר אישור תקף על ניכוי מס במקור כאשר, על האישור צריך להיות רשום במפורש שהוא כולל דמי שכירות. ממשכיר אשר לא ימציא אישור כאמור, יש לנכות מס במקור מתשלום השכירות בשיעור 35%.

עדכונים ונושאים נוספים:

1. עיקול כלי רכב בגין חובות ביטוח לאומי

החל מיום 1/1/2017 נקבע כי יש לביטוח לאומי סמכות לעקל רכבי חייבים המצויים ברשות הרבים, מכוח פקודת המסים (גבייה). על פי התיקון הוסמך המוסד לתפוס את רכב החייב, אף אם הוא חונה ברשות הרבים, וזאת בכפוף למספר תנאים.

2. גביית חובות דמי ביטוח לאומי של חברה מבעלי המניות בה

החל מיום 1/1/2017 נקבע כי ניתן להרים את מסך ההתאגדות כדי לגבות חוב דמי ביטוח וזאת בלא צורך לפנות לערכאות משפטיות. יראו נכסיה של חברה בעלת חוב דמי ביטוח שהתפרקה או הפסיקה פעילותה, כאילו הועברו לבעלי השליטה בחברה ללא תמורה, וניתן לגבות מהם את חובה.
כמו כן, החל מיום 1/1/2017 יכול המוסד לביטוח לאומי לאכוף על בעל שליטה את מילוי הערבות שנתן כהבטחת תשלום חוב בדמי ביטוח של חברה שבשליטתו, שעשתה הסכם תשלומים עם הביטוח הלאומי ולא עמדה בהסכם, במגבלות שונות.

3. חובת דיווח מקוון לקופות הגמל

בחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות הנוגעות לתשלומי מעסיקים לקופות הגמל (בכלל זה:ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל לתגמולים וקרנות השתלמות). עיקרן של התקנות הוא בהסדרת העברת הנתונים וההנחיות מהמעסיקים למנהלי קופות הגמל, הן בנוגע לתשלומים לקופות הגמל והן בנוגע למידע אודות המבוטחים והעמיתים. התקנות מחייבות את העברת דיווח הנתונים במבנה אחיד לכלל המעסיקים, וכן מחייבות היזון חוזר (משוב) ממנהלי הקופות אל המעסיק בנוגע לקבלת הנתונים. החיוב לדיווח מקוון יתבצע בתאריכים הבאים:

1. החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל-100 עובדים חויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.
2. לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים נכנסו התקנות לתוקף ביום 1 בפברואר 2017
3. לגבי מעסיקים של 21 – 49 עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ביום 1 בפברואר 2018.
4. לגבי מעסיקים של עד 20 עובדים ייכנסו התקנות לתוקף החל מ- 1 בפברואר 2019.בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים למתן היזון חוזר ביחס לכל דיווח המועבר על ידי מעסיק ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים במערכות המידע של גופים. היזון חוזר כאמור מאפשר למעסיק לערוך בקרה על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספי שהפקיד בעבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו.

 

מעסיקים שעליהם לא חלה החובה כלל

החובה למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל, לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות לא חלה על המעסיקים שלגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:
1. מי שמעסיק 5 עובדים ומטה.
2. המעסיק מסר לחברה המנהלת (קופת הגמל) פעם אחת את פרטי העובד, פרטי המעסיק, פרטי הקופה, והם לא שונו.
3. סכום ההפקדה לעובד זהה לסכום שהופקד במועד הדיווח הראשוני.
4. המעסיק נתן לחברה המנהלת הוראה לגביית כספים בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.
5. החברה המנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה.

4. תיאום דמי ביטוח לאומי מראש

עובד המועסק ע"י שני מעסיקים ויותר - המעסיק המשני מנכה דמי ביטוח בשיעור מלא מכל שכרו של העובד, אלא אם העובד המציא למעסיק אישור על ניכוי דמי ביטוח בשיעור שונה (תיאום דמי ביטוח). האישור על ניכוי בשיעור שונה ניתן בעבור המעסיק המשני (לרבות בעבור משלם פנסיה מוקדמת) במקרים הבאים:
א. הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
ב. לעובד שכיר יש גם הכנסה מפנסיה מוקדמת, ושכרו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
ג. הכנסתו של העובד (אצל מעסיק אחד או יותר) עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.
ד. העובד השכיר מקבל פנסיה מוקדמת וסך כל השכר והפנסיה שלו גבוה מההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.
ה. למבוטח שני מקורות הכנסה או יותר שהם פנסיה מוקדמת, ובאחד מהם ההכנסה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק, או שסך ההכנסה מהם עולה על הכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.
מצ"ב קישור לאתר של ביטוח לאומי בו מוסבר כיצד לבצע את התיאום

ניתן לפנות למשרדינו לצורך ביצוע התיאום.

5. מס חברות

שיעור מס החברות בשנת 2017 הינו 24% בשנת 2018 צפוי לרדת ל- 23%.

6. מס יסף - על הכנסות גבוהות

יחיד, אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2017 עלתה על סכום של 640,000 ₪, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

"הכנסה חייבת" – כל סוגי ההכנסות החייבות במס לרבות רווחי הון ושבח מקרקעין ולמעט סכום אינפלציוני (חייב ופטור).
שבח מקרקעין – שבח ממכירת דירת מגורים אשר לא התקבל בגינו פטור ממס שבח, יחויב במס הנוסף רק אם שווי המכירה עולה על 4 מיליון ₪.
הכנסות שנפרסו על פני שנים (כמו מענקי פרישה) ייכללו בחישוב ההכנסה החייבת ויוטל עליהן המס הנוסף לפי העניין, לפי חלק ההכנסה הנזקף באותה שנה.

7. אישור לניכוי מס במקור

מומלץ לעקוב אחרי התאריך בו פג התוקף לאישור לניכוי מס במקור, כדי שתוכלו לפנות אלינו מראש בבקשה להוצאת אישור חדש.

8. מע"מ מקוון

א. חובת דווח

שיטת הדיווח למע"מ עברה בשנים האחרונות בהדרגה לדיווח מקוון. בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975,חובת הדיווח המפורט בשנת 2017 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

1. עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.

2. עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 1,500,000 ₪ ונתקיים לגביהם אחד מאלה :
א. הם חייבים לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;
ב. הם רשומים כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים , או אחד העוסקים , לפי העניין התקיים האמור בפסקת משנה א .

3. עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 2,500,000 ₪ .

4. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2015 עולה על 20 מיליון ₪.

5. מוסדות כספיים אשר מחזורם לשנת 2015 עולה על 4 מיליון ₪.

לצורך קבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו 4954* (*מסים), או 02-5656400; כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ב. מועד הדיווח

בחודש 7/2016 פורסמה הקלה לגבי מועד הדיווח המקוון , לפיו מתחילת שנת 2017 הדיווח והתשלום למע"מ לגבי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח תקופתי מקוון, ייעשה עד ליום ה- 21 לכל חודש בגין החודש שקדם.
הקלה זו תחול על העוסקים הבאים:
1. עוסק מורשה אשר מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.
2. עוסק מורשה אשר מחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים והתקיים לגביו אחד מאלה:
• הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות.
• הוא רשום כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה (א).

שאר העוסקים אשר אינם מנויים מעלה, ימשיכו לדווח ולשלם למע"מ עד ה- 15 לכל חודש, בגין תקופת הדיווח הקודמת.

9. דיווח שנתי מיוחד לרשומים באיחוד עוסקים

על כל עוסק הרשום במסגרת איחוד עוסקים להגיש אחת לשנה עד ליום 31 למרץ של השנה העוקבת דיווח למע"מ, אשר יכלול פרוט כל עסקאותיו ותשומותיו לרבות מתן שירות עם העוסקים הרשומים עימו באיחוד העוסקים. ניתן לדווח באתר רשות המיסים או באמצעות מייצג .

10. רכב תפעולי
א. רכב תפעולי (מאגר) הינו רכב המשמש לעבודה בלבד ללא שימוש פרטי כאשר בסוף היום הרכב חונה במקום העבודה ולכן ניתן להכיר בכל הוצאותיו. חובת ההוכחה שהרכב הוא תפעולי מוטלת על הנישום.
ב. לפי פסקי דין שהתפרסמו בנושא, נראה כי יש קושי בהכרה ברכב כרכב תפעולי ולא מספיקה הצהרה בלבד. עליכם לקחת זאת בחשבון כאשר אתם מגדירים רכב כרכב תפעולי כדי שתוכלו להוכיח זאת בבוא העת.
ג. רשות המיסים פרסמה הקלות במקרים של שימוש חד פעמי ברכבי מאגר ע"י העובדים. לחוזר רשות המיסים לחץ כאן.
מצ"ב קישור להנחיות שפרסמנו באתר המשרד בקשר לרכב תפעולי: מיסוי טובת הנאה בגין שימוש ברכב

11. זקיפת שווי שימוש ברכב

בעסקים רבים נהוג לתת לעובד רכב לשימושו, כאשר המעסיק משלם את הוצאות הרכב. מכיוון שבדרך כלל העובד לוקח את הרכב לביתו בסיום העבודה ומשתמש בו גם לשימושו הפרטי, ולא רק לצורך העבודה, נקבע בחוק כי יש לזקוף לעובד במשכורתו "שווי שימוש ברכב" המהווה הכנסה רעיונית בגין חלק השימוש הפרטי. מס הכנסה רואה בחלק השימוש הפרטי כהטבה שניתנת מאת המעסיק לעובדו ולכן יש להוסיף הכנסה רעיונית למשכורת העובד בגובה הטבה זו ועל העובד לשלם עליה מיסים וזאת גם כאשר רוב השימוש ברכב הינו לצורך העבודה. מצ"ב קישור להנחיות שפרסמנו בקשר לחישוב שווי השימוש ברכב : מיסוי טובת הנאה בגין שימוש ברכב.יש לשים לב לעדכן כל שנה את שווי הרכב, גם אם הרכב לא השתנה.

12. שווי הסעה מרוכזת המאורגנת ע"י המעביד

עפ"י סעיף 9(20) לפקודת מס הכנסה, שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת בידי המעביד פטורה ממס, ובתנאי שההסעה הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה. על כל מעביד אשר עומד בתנאי הסעיף ובכללים שפורסמו מכוחו, להודיע ע"כ לפקיד השומה ובכך לפטור את עובדיו מזקיפת שווי הכנסה בגין ההסעה. ההודעה תכלול פרטים לגבי מקום העבודה, אמצעי התחבורה, קווי התחבורה הציבורית והשעות בהן היא פועלת, מסלולי ההסעה והשעות בהן תופעל ההסעה. לטיפול בהודעה למס הכנסה ניתן לפנות למשרדנו.

13. ארוח אורחים מחו"ל

כיבודים מחוץ למקום העבודה, גם עבור ספקים ולקוחות , אינם מוכרים כהוצאה למס הכנסה ואין אפשרות לתבוע בגינם את מס התשומות. שונה מכך, הכרה בהוצאות ארוח אורחים מחו"ל. הוצאות סבירות בגין אירוח אורחים מחו"ל יותרו לניכוי ולקיזוז מע"מ, באם נוהל לגביהן רישום הכולל את שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר לחברה וסכום ההוצאות.

14. דיווח על רווח הון

יש לדווח למס הכנסה על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה. חובת הדיווח חלה גם אם נוצר הפסד הון מהמכירה.

15. שוק ההון

הפסדים מניירות ערך יוכרו רק בעת מימושם בפועל. כדאי לבדוק כדאיות מימוש הפסדים לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון ומשבח מקרקעין, ובתנאים מסוימים כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מאותו נייר הערך. לא ניתן לקזז הפסדים משוק ההון כנגד הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים.

16. צו הרחבה פנסיוני

על פי צו הרחבה פנסיוני, עובד זכאי להפרשות פנסיוניות בתום 6 חודשים מיום תחילת עבודתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, כאשר, ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק. הסכומים להפרשות בגין פנסיית חובה לשנת 2017 הינם 18.5%: הפרשות מעביד לגמל 6.5%, הפרשות עובד 6% והפרשות מעביד לפיצויים 6%.

17. הוראות ניהול ספרים - סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

רשות המיסים פרסמה את חוזר 9/13 הדן בהוראות ניהול ספרים - סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי וקובע כללים לשמירה כקובץ מחשב את מסמכי תיעוד החוץ המתקבלים מגורמי חוץ לאחר סריקתם. על פי הוראות החוק נדרשים בעלי עסקים לשמור "תיעוד חוץ", וקיום ההוראה התבצע על ידי שמירה פיזית של המסמכים שהתקבלו על ידם. לאור ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות החליטה רשות המיסים לקדם חקיקה מתאימה שתאפשר, בתנאים מסוימים, לבער מסמכים מקוריים שנסרקו ולשמור אותם דיגיטלית. לחוזר רשות המיסים לחץ כאן.

18. מתנות לעובדים ללקוחות וספקים

תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות בגין מתנות, אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות בסך של 210 ש"ח לשנה בשנת המס 2017 . דוגמאות למתנות מוכרות הן: מתנה לאירועים אישיים של עובדים, מתנות לספקים ולקוחות . שי לחג אינו נכלל בהגדרה זו ויש לזקוף שווי טובת הנאה לעובדים בגינו. מומלץ לשמור תיעוד של שמות העובדים הספקים והלקוחות שקיבלו מתנות בשנת המס.

19. אש"ל לעובדים

ארוחות לעובדים נחשבות כטובות הנאה המתקבלות מהמעביד. בתור שכאלה, יש לראותן בבחינת הכנסת עבודה אצל העובדים, ולזקוף את שוויין במלואו להכנסת העובדים, לפי סעיף 2(2) לפקודה.

20. הגדלת שכר המינימום

החל ממשכורת ינואר 2017 –גדל שכר המינימום לחודש למשרה מלאה לסכום של 5,000 ₪.
החל ממשכורת דצמבר 2017 – גדל שכר המינימום לחודש למשרה מלאה לסכום של 5,300 ₪ .

21. פטור מניכוי מע"מ במקור לשירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי בידי בעלי מקצוע המוזכרים בתקנה 6א' לתקנות מע"מ שהם עוסקים פטורים

תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף קובעת כי כאשר עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי מקבל שירות מרשימת השירותים המנויים בתקנה (בעיקר בעלי מקצוע חופשי, אמנים ומרצים) ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, החבות במע"מ עוברת למקבל השירות.
כאשר מקבל שירות הוא עוסק מורשה, הוא מוציא חשבונית מס עצמית ומדווח למע"מ כהכנסה והוצאה ואין תשלום מע"מ בפועל. כאשר מקבל השירות הוא מלכ"ר או מוסד כספי הוא אינו רשאי לקזז את המע"מ ולכן חל תשלום מע"מ בפועל. בשנת 2017 פורסמה החלטת רשות המיסים , לפיה בשירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי על ידי בעלי המקצוע המוזכרים בתקנה 6א ועיקר הכנסתם ממשכורת או מקצבה והם רשומים במע"מ כ"עוסק פטור" – אין צורך לנכות מע"מ במקור.

22. עודפים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת בידי המעסיק החל מיום 1/1/2018, גם אם לא נמשכו על ידו

בחוזר מס' 4/2017 שפרסמה רשות המיסים במהלך שנת 2017, נקבע כי עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל משנת 2018 ואילך.
מהם "עודפים" שעליהם יחוייב המעסיק במס?
"עודפים" הם הכספים שנמצאים בקופות המרכזיות לפיצויים, מעבר לסכומים הבאים:
1. סיכום הסכומים השנויים במחלוקת עם העובדים במקרה של תביעה משפטית כנגד המעסיק והשארת סכום בקופה המרכזית לכיסוי התחיבויות אלה.
2. חישוב ההתחיבות לפיצויים עבור העובדים אשר תחילת העסקתם הייתה לפני תום שנת המס 2007 בניכוי הסכומים שעומדים לרשותם בקופות האישיות
3. על הסכומים שלעיל מוסיפים 10% ליתר ביטחון
כל מה שנצבר בקופות המרכזיות מעבר ל- 3 הסכומים שפורטו לעיל נחשב ל"עודף".
על ה"עודפים" יחולו ההוראות הבאות:
סכום העודף בקופה המרכזית יועבר למעסיק כדי לממן את ההפקדות השוטפות עבור העובדים, ללא חיוב מס אצל המעסיק.
במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות כאמור, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים לפי הוראות סעיף(5) 17 לפקודה עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור. (בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית ושימוש בו יעשה אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת )

 

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top