פרטים
הדפסה

הערכות לתום שנת המס 2018 - חברות ובעלי שליטה

 

החוק לצמצום שימוש במזומן

​חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: החוק) פורסם ברשומות ביום 18 במרס 2018.

מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לעסקאות בהן מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, הוא:

1.  11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק; 

2. 50,000 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים; 

3. 55,000 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר; 

4. 11,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח; 

5. 50,000 ₪ לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה. 

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו לגבי עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה כהגדרתם בחוק שאינו תשלום שכר עבודה.

לחץ כאן למידע נוסף ולחוזר מס הכנסה.

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב ) 2017-2018, התשע"ו 2016

להלן עיקרי השינויים שנקבעו בחוק זה:

1. חיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם

 משיכות כספים מצטברות  מעל 100,000 ₪ המבוצעות ע"י בעל מניות מהותי מהחברות שבבעלותו יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים מסויימים :דירות מגורים, כלי שיט וטיס , חפצי אומנות ותכשיטים לשימוש בעלי המניות המהותיים תחויב כהכנסה חייבת בידם בתום השנה שבה נעשה בהם שימוש פרטי, ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס לחברה.

 נקבעו הוראות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב לפי הסעיף החדש, כספים או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31.12.18.

בנוסף, נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם ,לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31.12.18.

החיוב במס על משיכות הבעלים חל גם על משיכת בעלים של חברה משפחתית או חברת בית.

יש לציין כי גם הלוואה המעוגנת בחוזה ומוחזרת באופן סדיר ע"י בעל המניות המהותי לחברה נחשבת כמשיכת בעלים החייבת במס כאמור. כמו כן, כל ערבון, ערבות או בטוחה שנותנת החברה לטובת בעל המניות המהותי נחשבת כמשיכת בעלים עד הסכום שהועמד לטובתו, למעט, כאשר החברה העמידה ערבות כללית בלבד כערובה לחוב של בעל מניות ולא ערבות ספציפית.

מידע נוסף ניתן לראות בקישור המצורף: מיסוי חברות ארנק ובעלי מניות מהותיים

2. מיסוי חברות ארנק

הכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילותו של יחיד, המחזיק במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות קרוב, במניותיה, תיחשב כהכנסתו של היחיד מיגיעה אישית, ובהתקיים התנאים הבאים:

 • הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד כנושא משרה או כנותן שרותי ניהול וכיוצא באלה לחבר בני אדם אחר. הוראות אלה לא יחולו על מי שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני האדם האחר.
 • הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד עבור אדם אחר, ומתקיימים ביניהם יחסי עובד - מעביד.
 • הכנסת החברה נובעת מפעילות היחיד עבור אדם אחר ולפחות 70% מהכנסתה או הכנסתה החייבת, נובעות משירות הניתן לאדם אחד או "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת

מס הכנסה בתנאים מסוימים. ( רלוונטי לפרי-לנסרים, ובעלי מקצועות חופשיים הפועלים כחברה הנותנת שירותים ללקוח מרכזי אחד).

מידע נוסף ניתן לראות בקישור המצורף: מיסוי חברות ארנק ובעלי מניות מהותיים

הנושא נדון בהרחבה בחוזר מס הכנסה 10/2017.

3. סמכות רשות המיסים להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה

רשות המיסים רשאית לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שהוקמה לנושא זה , להורות על חלוקה של עד 50 אחוז מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים

אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ 5 מיליון ש"ח ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ 3 מיליון ש"ח.

מומלץ לבחון כל מקרה לגופו כדי להיערך בהתאם.

נושאים לטיפול לפני תום שנת המס:

 

א. בדיקת חבות מס הכנסה ומצב המקדמות שהחברה משלמת למס הכנסה

כדאי להתאים את שיעור המקדמות למס הכנסה לפי חבות המס הצפויה לשנת 2018, כדי שלא תיווצר חבות מס גדולה בדו"ח השנתי, הצוברת רבית והצמדה מתום שנת המס (במיוחד כאשר יתרות זכות בבנקים כמעט ואינן מזכות בריבית).

ניתן לפנות למשרדנו לטיפול בהערכת מיסים.

ב. כלי רכב

בסוף שנת המס יש לערוך רשימה של כלי הרכב הנמצאים ברשות החברה (כולל אלו שבליסינג, או בבעלות אחרת) כולל מספר הרישוי שלהם ואת הק"מ שצברו לפי מד הספידומטר ליום 31.12.18 ולהעבירה למשרדנו.

יודגש, כי החל משנת 2008 תיאום הוצאות רכב פרטי, אינו מושפע ממספר הקילומטרים שנסע הרכב. עם זאת, קיימת דרישה בתקנות לרישום כאמור.

ג. ספירת המזומנים, שיקים ושוברי אשראי

יש לערוך ספירת קופה בתאריך 31 בדצמבר ולהכין רשימה הכוללת פירוט של כל השיקים הדחויים, השטרות והמזומנים שימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון של שנת המס, כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס' השיק או השטר, מועד הפירעון והסכום.

יש להכין רשימות נפרדות של השיקים לביטחון שניתנו או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים שחזרו של חייבים.

יש לציין על גבי הרשימה את תאריך הספירה, שם החברה ושמות הסופרים. יש להעביר אלינו רשימה זו כשהיא חתומה ע"י עורכי הספירה.

מומלץ להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק בשנת המס או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם.

ד.  ספירת מלאי

ללקוחות המחזיקים ברשותם מלאי:

נוהל ספירת מלאי

טופס למילוי ספירת המלאי

ה. דיווח על הוצאות עודפות וזקיפת שווי מס נאות

לקראת תום שנת המס מומלץ לבדוק האם נזקף, שווי מס נאות לעובדים שקבלו טובת הנאה כדוגמת רכב צמוד, מכשיר נייד.

בנוסף, יש להשלים את הדיווח על הוצאות עודפות ולשלם מקדמות בהתאם לגבי הוצאות עודפות, כגון: כיבודים במשרד, מתנות לעובדים ועוד.

הוראות מס הכנסה לגבי הסכום הנחשב כהוצאה עודפת וכן לגבי הסכום אותו צריך לזקוף כשווי הכנסה לעובדים מתעדכנות משנה לשנה ולכן יש לבדוק בתחילת כל שנה מחדש.

ו. זיכוי בגין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעניק ליחידים זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל תרומות למוסדות מוכרים וזיכוי ממס לחברות לפי שיעור מס החברות, כלומר – 23% בשנת 2018.

מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס הינו סך של 180 ₪, וסכום התרומות המירבי בעדו ינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל – 30% מההכנסה החייבת או סכום של 9,211,000 ₪.

יש אפשרות למעסיקים מסוימים לתת את הזיכוי ישירות בתלוש השכר של העובדים.

הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה "תרומה" גם ציון העובדה שלמוסד אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ז. ניכוי מס במקור מספקים

לגבי תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי מס במקור, יש לפנות לכל הספקים ונותני השירותים ולקבל מהם אישורים תקפים על ניכוי מס במקור ולנכות מס בהתאם למופיע באישור.

לתשומת לב, על חברה המשלמת דמי שכירות לקבל מהמשכיר אישור תקף על ניכוי מס במקור כאשר, על האישור צריך להיות רשום במפורש שהוא כולל דמי שכירות. ממשכיר אשר לא ימציא אישור כאמור, יש לנכות מס במקור מתשלום השכירות בשיעור 35%.

ח. מכירת נכס נוסף לנישום שיש לו רווח הון בשנה השוטפת כדי לקזז הפסדים – עד סוף שנת המס

אם נבע לנישום רווח הון בשנה השוטפת ויש לו נכס נוסף שבכוונתו למכור וידוע שבנכס הנוסף צפוי הפסד – כדאי למכור עוד בשנה השוטפת כדי לקזז הפסד.

ט. הגשת פנייה אנונימית בהליך גילוי מרצון – עד סוף שנת המס

עד סוף שנת המס הנוכחית ניתן להגיש פנייה אנונימית להליך גילוי מרצון. כלומר גם אם הגשת הפנייה תעשה עד ל-31/12/2018 – יימשך הטיפול בבקשה גם לאחר מכן.

יש להדגיש כי הליך הגשת פנייה אנונימית לגילוי מרצון כדאי יותר לנישום מאחר שבאפשרותו להעריך את תוצאות המס וההסכם עם רשות המסים לפני חשיפת פרטיו, לעומת נישומים שיגישו בקשות להליך מרצון החל מינואר 2019 המחייבות הצגה של פרטי הנישום. לאותו לקוח גם עומדת האפשרות "לסגת לאחור" ולמשוך את הבקשה, והניסיון מראה כי במסגרת ההליך האנונימי הנכונות להגיע להסכמים גדולה יותר.

י. פירוק חברה פרטית – עד סוף שנת המס

פירוק מרצון של חברה פרטית כרוך בהליך פשוט יחסית שקבוע בהוראות פקודת החברות. להלן כמה הדגשים ויתרונות בהגשת בקשות לפירוק חברות שאינן פעילות עד תום שנת המס.

 • חיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות. חברה פרטית חייבת כל שנה לא רק בדיווח לרשם החברות אלא גם בתשלום אגרה שנתית בגובה של כ-1,100 ש"ח.
 • חברה פרטית שלא פעלה לפירוק מרצון עלולה לגרום קשיים בקבלת פטור מניכוי מס במקור או להיתקל בבעיות בניהול ספרים לחברות הפעילות או הקשורות אליה.
 • קיזוז הפסדים כנגד הכנסות ורווחים אחרים. חברה פרטית שנושאת הפסדים צבורים - פירוק מרצון יביא בדרך כלל להיווצרות הפסד הון בידי בעל מניות בחברה כך שהפסד זה יותר לו בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא. זאת אל מול העובדה שאם אי אפשר לקזז את הפסד ההון בשנה שבה נוצר, אזי אותו הפסד יעבור לשנים הבאות עד שייווצר לבעל המניות רווח הון לקיזוז, וזאת ללא מגבלת זמן.

עדכונים ונושאים נוספים:

1. מס חברות

שיעור מס החברות בשנת 2018 הינו  23%.

2. מס יסף - על הכנסות גבוהות

יחיד, אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2018 עלתה על סכום של 641,880 ₪, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

"הכנסה חייבת" – כל סוגי ההכנסות החייבות במס לרבות רווחי הון ושבח מקרקעין ולמעט סכום אינפלציוני (חייב ופטור).

שבח מקרקעין – שבח ממכירת דירת מגורים אשר לא  התקבל בגינו פטור ממס שבח, יחויב במס הנוסף רק אם שווי המכירה עולה על 4 מיליון ₪.

הכנסות שנפרסו על פני שנים (כמו מענקי פרישה) ייכללו בחישוב ההכנסה החייבת ויוטל עליהן המס הנוסף לפי העניין, לפי חלק ההכנסה הנזקף באותה שנה.

 

3. סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים

 ביום ה-8 בפברואר 2018, פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר מקצועי בנושא סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים כהכנסה אקטיבית או פאסיבית.

בהתאם לטיוטת החוזר, עמדת רשות המיסים הינה כי הכנסה מהשכרה של דירות מגורים תסווג בהתאם לכמות הדירות המושכרות על ידי הנישום, כדלהלן :

 • עד 5 דירות מגורים – ככלל הכנסה פאסיבית.
 • למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 – בחינה בהתאם למבחנים השונים שפורטו.
 • 10 דירות מגורים ומעלה – סיווג כהכנסה מעסק. 

לעיון בטיוטת חוזר לחץ כאן

 

4. זקיפת שווי ההטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

מס הכנסה פרסם הנחיה הנועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.

במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שבהנחיה אין צורך לזקוף שווי לעובד.

לעיון בהנחיה לחץ כאן.

5. חובת דיווח מקוון לקופות הגמל

בחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות הנוגעות לתשלומי מעסיקים לקופות הגמל (בכלל זה: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל לתגמולים וקרנות השתלמות). 

עיקרן של התקנות הוא בהסדרת העברת הנתונים וההנחיות מהמעסיקים למנהלי קופות הגמל, הן בנוגע לתשלומים לקופות הגמל והן בנוגע למידע אודות המבוטחים והעמיתים.
התקנות מחייבות את העברת דיווח הנתונים במבנה אחיד לכלל המעסיקים, וכן מחייבות היזון חוזר (משוב) ממנהלי הקופות אל המעסיק בנוגע לקבלת הנתונים.


החל מינואר 2019 כל המעסיקים, (למעט האמור להלן) מחויבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.

מעסיקים שעליהם לא חלה החובה כלל: (בהתקיים כל התנאים הבאים)

* מי שמעסיק 5 עובדים ומטה.

* המעסיק מסר לחברה המנהלת (קופת הגמל ) פעם אחת את פרטי העובד, פרטי המעסיק, פרטי הקופה, והם לא שונו.

* סכום ההפקדה לעובד זהה לסכום שהופקד במועד הדיווח הראשוני.

* המעסיק נתן לחברה המנהלת הוראה לגביית כספים בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.

* החברה המנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה

 

6. חובה חדשה – הודעה לפקיד השומה על השמדת מלאי

בהתאם להוראה החדשה של רשות המסים,  מוטלת חובה על עסקים וחברות המחזיקים במלאי חומרים או מוצרים להודיע לפקיד השומה על הכוונה להשמיד מלאי, חודש לפני ההשמדה, למעט כשמדובר בהשמדת מלאי במקרים דחופים.

לעיון בהוראה לחץ כאן.

 

7. ביטוח לאומי

 • תיאום דמי ביטוח לאומי מראש

עובד המועסק ע"י שני מעסיקים ויותר - המעסיק המשני מנכה דמי ביטוח בשיעור מלא מכל שכרו של העובד, אלא אם העובד המציא למעסיק אישור על ניכוי דמי ביטוח בשיעור שונה (תיאום דמי ביטוח). האישור על ניכוי בשיעור שונה ניתן בעבור המעסיק המשני (לרבות בעבור משלם פנסיה מוקדמת) במקרים הבאים:

א. הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

ב. לעובד שכיר יש גם הכנסה מפנסיה מוקדמת, ושכרו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

ג. הכנסתו של העובד (אצל מעסיק אחד או יותר) עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.

ד. העובד השכיר מקבל פנסיה מוקדמת וסך כל השכר והפנסיה שלו גבוה מההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.

ה. למבוטח שני מקורות הכנסה או יותר שהם פנסיה מוקדמת, ובאחד מהם ההכנסה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק, או שסך ההכנסה מהם עולה על הכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.

מצ"ב קישור לאתר של ביטוח לאומי בו מוסבר כיצד לבצע את התיאום: https://www.btl.gov.il/Insurance/Teum/Pages/default.aspx

ניתן לפנות למשרדינו לצורך  ביצוע התיאום.

 

 • עיקול כלי רכב בגין חובות ביטוח לאומי

החל מיום 1/1/2017 נקבע כי יש לביטוח לאומי סמכות לעקל רכבי חייבים המצויים ברשות הרבים, מכוח פקודת המסים (גבייה).

על פי התיקון הוסמך המוסד לתפוס את רכב החייב, אף אם הוא חונה ברשות הרבים, וזאת בכפוף למספר תנאים.

 • גביית חובות דמי ביטוח לאומי של חברה מבעלי המניות בה

החל מיום 1/1/2017 נקבע כי ניתן להרים את מסך ההתאגדות כדי לגבות חוב דמי ביטוח וזאת בלא צורך לפנות לערכאות משפטיות. יראו נכסיה של חברה בעלת חוב דמי ביטוח שהתפרקה או הפסיקה פעילותה, כאילו הועברו לבעלי השליטה בחברה ללא תמורה, וניתן לגבות מהם את חובה.

כמו כן, החל מיום 1/1/2017 יכול המוסד לביטוח לאומי לאכוף על בעל שליטה את מילוי הערבות שנתן כהבטחת תשלום חוב בדמי ביטוח של חברה שבשליטתו, שעשתה הסכם תשלומים עם הביטוח הלאומי ולא עמדה בהסכם, במגבלות שונות.

8. אישור לניכוי מס במקור

מומלץ לעקוב אחרי התאריך בו פג התוקף לאישור לניכוי מס במקור, כדי שתוכלו לפנות אלינו מראש בבקשה להוצאת אישור חדש.

 

9. דיווח שנתי מיוחד לרשומים באיחוד עוסקים

על כל עוסק הרשום במסגרת איחוד עוסקים להגיש אחת לשנה עד ליום 31 למרץ של השנה העוקבת דיווח למע"מ, אשר יכלול פרוט כל עסקאותיו ותשומותיו לרבות מתן שירות עם העוסקים הרשומים עימו באיחוד העוסקים.  ניתן לדווח באתר רשות המיסים או באמצעות מייצג .

 

10. רכב תפעולי

 • רכב תפעולי (מאגר) הינו רכב המשמש לעבודה בלבד ללא שימוש פרטי כאשר בסוף היום הרכב חונה במקום העבודה ולכן ניתן להכיר בכל הוצאותיו. חובת ההוכחה שהרכב הוא תפעולי מוטלת על הנישום.
 • בהתאם למספר פסקי דין שהתפרסמו בנושא, נראה כי יש קושי בהכרה ברכב כרכב תפעולי ולא מספיקה הצהרה בלבד. עליכם לקחת זאת בחשבון כאשר אתם מגדירים רכב כרכב תפעולי כדי שתוכלו להוכיח זאת בבוא העת.
 •         רשות המיסים פרסמה הקלות במקרים של שימוש חד פעמי ברכבי מאגר ע"י העובדים. לחוזר רשות המיסים לחץ כאן.

מצ"ב קישור להנחיות שפרסמנו באתר המשרד בקשר לרכב תפעולי: מיסוי טובת הנאה בגין שימוש ברכב

 

11. זקיפת שווי שימוש ברכב

בעסקים רבים נהוג לתת לעובד רכב לשימושו, כאשר המעסיק משלם את הוצאות הרכב. מכיוון שבדרך כלל העובד לוקח את הרכב לביתו בסיום העבודה ומשתמש בו גם לשימושו הפרטי, ולא רק לצורך העבודה, נקבע בחוק כי יש לזקוף לעובד במשכורתו "שווי שימוש ברכב" המהווה הכנסה רעיונית בגין חלק השימוש הפרטי. מס הכנסה רואה בחלק השימוש הפרטי כהטבה שניתנת מאת המעסיק לעובדו ולכן יש להוסיף הכנסה רעיונית למשכורת העובד בגובה הטבה זו ועל העובד לשלם עליה מיסים וזאת גם כאשר רוב השימוש ברכב הינו לצורך העבודה.

מצ"ב קישור להנחיות שפרסמנו בקשר לחישוב שווי השימוש ברכב : מיסוי טובת הנאה בגין שימוש ברכב

 

12. שווי הסעה מרוכזת המאורגנת ע"י המעביד

עפ"י סעיף 9(20) לפקודת מס הכנסה, שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת בידי המעביד פטורה ממס, ובתנאי שההסעה הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה.

על כל מעביד אשר עומד בתנאי הסעיף ובכללים שפורסמו מכוחו, להודיע ע"כ לפקיד השומה ובכך לפטור את עובדיו מזקיפת שווי הכנסה בגין ההסעה. ההודעה תכלול פרטים לגבי מקום העבודה, אמצעי התחבורה, קווי התחבורה הציבורית והשעות בהן היא פועלת, מסלולי ההסעה והשעות בהן תופעל ההסעה.

לטיפול בהודעה למס הכנסה ניתן לפנות למשרדנו.

 

13. ארוח אורחים מחו"ל

כיבודים מחוץ למקום העבודה, גם עבור ספקים ולקוחות , אינם מוכרים כהוצאה למס הכנסה ואין אפשרות לתבוע בגינם את מס התשומות.

שונה מכך, הכרה בהוצאות ארוח אורחים מחו"ל. הוצאות סבירות בגין  אירוח אורחים מחו"ל יותרו לניכוי ולקיזוז מע"מ, באם נוהל לגביהן רישום הכולל את שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר לחברה וסכום ההוצאות.

 

14. דיווח על רווח הון

יש לדווח למס הכנסה על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה. חובת הדיווח חלה גם אם נוצר הפסד הון מהמכירה.

 

15. שוק ההון

הפסדים מניירות ערך יוכרו רק בעת מימושם בפועל. כדאי לבדוק כדאיות מימוש הפסדים לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון ומשבח מקרקעין, ובתנאים מסוימים כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מאותו נייר הערך. לא ניתן לקזז הפסדים משוק ההון כנגד הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים.

 

16. צו הרחבה פנסיוני

על פי צו הרחבה פנסיוני, עובד זכאי להפרשות פנסיוניות בתום 6 חודשים מיום תחילת עבודתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, כאשר, ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

הסכומים להפרשות בגין פנסיית חובה החל משנת 2017 הינם 18.5%: הפרשות מעביד לגמל 6.5%, הפרשות עובד 6% והפרשות מעביד לפיצויים 6%.

 

17. הוראות ניהול ספרים - סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

רשות המיסים פרסמה את חוזר 9/13 הדן בהוראות ניהול ספרים - סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי וקובע כללים לשמירה כקובץ מחשב את מסמכי תיעוד החוץ המתקבלים מגורמי חוץ לאחר סריקתם.

על פי הוראות החוק נדרשים בעלי עסקים לשמור "תיעוד חוץ", וקיום ההוראה התבצע על ידי שמירה פיזית של המסמכים שהתקבלו על ידם. לאור ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות החליטה רשות המיסים לקדם חקיקה מתאימה שתאפשר, בתנאים מסוימים, לבער מסמכים מקוריים שנסרקו ולשמור אותם דיגיטלית.

לחוזר רשות המיסים לחץ כאן.

 

18. מתנות לעובדים ללקוחות וספקים

תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות בגין מתנות, אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות בסך  של 210 ש"ח לשנה בשנת המס 2018 . דוגמאות למתנות מוכרות הן: מתנה לאירועים אישיים של עובדים, מתנות לספקים ולקוחות . שי לחג אינו נכלל בהגדרה זו ויש לזקוף שווי טובת הנאה לעובדים בגינו.

מומלץ לשמור תיעוד של שמות העובדים הספקים והלקוחות שקיבלו מתנות בשנת המס.

 

19. אש"ל לעובדים

ארוחות לעובדים נחשבות  כטובות הנאה המתקבלות מהמעביד. בתור שכאלה, יש לראותן בבחינת הכנסת עבודה אצל העובדים, ולזקוף את שוויין במלואו להכנסת העובדים, לפי סעיף 2(2) לפקודה.

 

20. פטור מניכוי מע"מ במקור לשירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי בידי בעלי מקצוע המוזכרים  בתקנה 6א' לתקנות מע"מ שהם עוסקים פטורים

תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף קובעת כי כאשר עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי מקבל שירות מרשימת השירותים המנויים בתקנה (בעיקר בעלי מקצוע חופשי, אמנים ומרצים) ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, החבות במע"מ עוברת למקבל השירות.

כאשר מקבל שירות הוא עוסק מורשה, הוא מוציא חשבונית מס עצמית ומדווח למע"מ כהכנסה והוצאה ואין תשלום מע"מ בפועל.

כאשר מקבל השירות הוא מלכ"ר או מוסד כספי הוא אינו רשאי לקזז את המע"מ ולכן חל תשלום מע"מ בפועל.  

בשנת 2017 פורסמה החלטת רשות המיסים , לפיה בשירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי על ידי בעלי המקצוע המוזכרים בתקנה 6א ועיקר הכנסתם ממשכורת או מקצבה והם רשומים במע"מ כ"עוסק פטור" – אין צורך לנכות מע"מ במקור.

 

21. עודפים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת בידי המעסיק החל מיום 31/3/2019, גם אם לא נמשכו על ידו

בחוזר מספר 4/2017 שפרסמה רשות המיסים במהלך שנת 2017, נקבע כי   עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל החל מ-31.3.2019 ואילך.

מהם "עודפים" שעליהם יחויב המעסיק במס?

"עודפים" הם הכספים שנמצאים בקופות המרכזיות לפיצויים, מעבר לסכומים הבאים:

1. סיכום הסכומים השנויים במחלוקת עם העובדים במקרה של תביעה משפטית כנגד המעסיק והשארת סכום בקופה המרכזית לכיסוי התחייבויות אלה.

2. חישוב ההתחייבות לפיצויים עבור העובדים אשר תחילת העסקתם הייתה לפני תום שנת המס 2007 בניכוי הסכומים שעומדים לרשותם בקופות האישיות.

3. על הסכומים שלעיל מוסיפים 10% ליתר ביטחון.

כל מה שנצבר בקופות המרכזיות מעבר ל- 3 הסכומים שפורטו לעיל נחשב ל"עודף".

על ה"עודפים" יחולו ההוראות הבאות:

סכום העודף בקופה המרכזית יועבר למעסיק כדי לממן את  ההפקדות השוטפות עבור העובדים, ללא חיוב מס אצל המעסיק.

במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות כאמור, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.

(בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית ושימוש בו יעשה אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת.)

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top