פרטים
הדפסה

הערכות לתום שנת המס 2018 - עצמאיים

נושאים לטיפול לפני תום שנת המס:

1. כלי רכב

בסוף שנת המס יש לערוך רשימה של כלי הרכב הנמצאים ברשותכם (כולל אלו שבליסינג, או בבעלות אחרת) כולל מספר הרישוי שלהם ואת הק"מ שצברו לפי מד הספידומטר ליום 31.12.18 ולהעבירה למשרדנו.

יודגש, כי החל משנת 2008 תיאום הוצאות רכב פרטי, אינו מושפע ממספר הקילומטרים שנסע הרכב. עם זאת, קיימת דרישה בתקנות לרישום כאמור. יש לשים לב לעדכן כל שנה את שווי הרכב, גם אם הרכב לא השתנה.

 

2. ספירת מלאי

ללקוחות המחזיקים ברשותם מלאי:

נוהל ספירת מלאי

טופס למילוי ספירת המלאי

 

3. ניכויים וזיכויים אישיים
 • לשם קבלת הטבות מס מומלץ להשלים תשלומים עד תום שנת המס לקופות גמל, לביטוחי חיים, לאובדן כושר עבודה ולקרנות השתלמות בסכום האופטימאלי. לצורך חישוב הסכומים, ניתן לקבל ייעוץ במשרדנו.
 • כבשנים קודמות, אנו מסבים את תשומת לבכם לזיכויי מס המתקבלים עבור תואר אקדמי, הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת, חיילים משוחררים, תרומות ועוד, הכול בהתאם להוראות ולפסיקה.
 • הוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה (ללא קבלת תואר), מוכרות גם לעצמאים וגם לשכירים.
 
4. הקדמת תשלום לרשויות המס
·        המוסד לביטוח לאומי - לעצמאים המשלמים מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2018 (שמועד תשלומה החוקי הוא 15.1.2019) עד סוף דצמבר 2018, וכן מומלץ להקדים ולשלם את הפרשי דמי הביטוח המתייחסים לשנים קודמות ולשנת 2018 לפי חבות המס הצפויה, על מנת ליהנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו עוד בשנת 2018.
·        מס הכנסה  - כדאי להתאים את שיעור המקדמות למס הכנסה לפי חבות המס הצפויה לשנת 2018, כדי שלא תיווצר חבות מס גדולה בדו"ח השנתי, הצוברת ריבית והצמדה מתום שנת המס. (במיוחד כאשר יתרות זכות בבנקים כמעט ואינן מזכות בריבית). ניתן לפנות למשרדנו לביצוע הערכת מיסים.

 

עדכונים ונושאים נוספים:

 1. החוק לצמצום שימוש במזומן

​חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: החוק) פורסם ברשומות ביום 18 במרס 2018. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לעסקאות בהן מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, הוא:

 1. 11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק; 
 2. 50,000 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים; 
 3. 55,000 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר; 
 4. 11,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח; 
 5. 50,000 ₪ לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה. 

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו לגבי עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה כהגדרתם בחוק שאינו תשלום שכר עבודה.

לחץ כאן למידע נוסף  ולחוזר מס הכנסה

 

2. שיעור המס השולי של יחידים

 א. מדרגות המס ליחיד בשנת 2018

 

 על הכנסות מיגיעה אישית:                                                   

       

מ-

ש"ח

עד

ש"ח

שיעור המס בשנת 2018

 

 

   
 
 

---

74,880

10%

74,881

107,400

14%

107,401

172,320

20%

172,321

239,520

31%

239,521

498,360 35%
מכל שקל נוסף 47%  

  

על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

מ-

ש"ח

עד

ש"ח

שיעור המס בשנת 2018

--

239,520

31%

239,521

498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

 בשנת המס 2018:

נקודת זיכוי חודשית = 216 ש"ח  

שנתית = 2,592 ₪  

 

ב. מס יסף - על הכנסות גבוהות

יחיד, אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2018 עלתה על סכום של 641,880 ₪, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

"הכנסה חייבת" – כל סוגי ההכנסות החייבות במס לרבות רווחי הון ושבח מקרקעין ולמעט סכום אינפלציוני (חייב ופטור).

שבח מקרקעין – שבח ממכירת דירת מגורים שלא נתקבל בגינו פטור ממס שבח, יחויב במס הנוסף רק אם שווי המכירה עולה על 4 מיליון ₪.

הכנסות שנפרסו על פני שנים (כמו מענקי פרישה) ייכללו בחישוב ההכנסה החייבת ויוטל עליהן המס הנוסף לפי העניין, לפי חלק ההכנסה הנזקף באותה שנה.

 

 

3. ביטוח לאומי

א. שיעורי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעצמאי ולשכיר מגיל 18 עד גיל פרישה לשנת 2018

 

הכנסות שאינן מעבודה

עובד עצמאי

שכיר (חלק העובד)

שכיר חלק המעביד

%

%

%

%

שיעור מופחת  (עד הכנסה חודשית של 5,944 ₪)

9.61

5.97

3.50

3.45

שיעור מלא (מהכנסה חודשית של 5,944 ₪ עד הכנסה חודשית מקסימאלית של 43,370 ₪)

12.00

17.83

12.00

7.5

 

 ב. עדכון שוטף בביטוח לאומי

במידה ויש שינוי בצפי ההכנסות,  כדאי לעדכן את המוסד לביטוח לאומי כבר במהלך השנה כדי שלא תיווצר חבות דמי ביטוח לאומי גדולה בדוח השנתי.

העדכון חשוב גם לקבלת דמי לידה, דמי פגיעה ותגמולי מילואים בסכומים מעודכנים, מאחר והבסיס לתשלום ביטוח לאומי הינו ההכנסה המהווה בסיס למקדמות.

בנוסף, אם לא שולמו במלואם דמי הביטוח לפני הלידה/שמירת הריון, לא ניתן יהיה לקבל דמי לידה.

בנוסף, חשוב לוודא שהמעמד המוגדר בביטוח לאומי מעודכן. מבוטח שנפגע בעבודה ולא היה רשום במוסד לביטוח לאומי כ"עובד עצמאי" או כ"עובד לשעה" בעת הפגיעה, אינו מבוטח לעניין זה.

 

ג. תיאום דמי ביטוח לאומי מראש

עובד המועסק ע"י שני מעסיקים ויותר - המעסיק המשני מנכה דמי ביטוח בשיעור מלא מכל שכרו של העובד, אלא אם העובד המציא למעסיק אישור על ניכוי דמי ביטוח בשיעור שונה (תיאום דמי ביטוח). האישור על ניכוי בשיעור שונה ניתן בעבור המעסיק המשני (לרבות בעבור משלם פנסיה מוקדמת) במקרים הבאים:

א. הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

ב. לעובד שכיר יש גם הכנסה מפנסיה מוקדמת, ושכרו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

ג. הכנסתו של העובד (אצל מעסיק אחד או יותר) עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.

ד. העובד השכיר מקבל פנסיה מוקדמת וסך כל השכר והפנסיה שלו גבוה מההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.

ה. למבוטח שני מקורות הכנסה או יותר שהם פנסיה מוקדמת, ובאחד מהם ההכנסה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק, או שסך ההכנסה מהם עולה על הכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.

מצ"ב קישור לאתר של ביטוח לאומי בו מוסבר כיצד לבצע את התיאום: https://www.btl.gov.il/Insurance/Teum/HafakatHishur/Pages/default.aspx

ניתן לפנות למשרדינו לצורך ביצוע התיאום.

ד. עיקול כלי רכב בגין חובות ביטוח לאומי

החל מיום 1/1/2017 נקבע כי יש לביטוח לאומי סמכות לעקל רכבי חייבים המצויים ברשות הרבים, מכוח פקודת המסים (גבייה) על פי התיקון הוסמך המוסד לתפוס את רכב החייב, אף אם הוא חונה ברשות הרבים, וזאת בכפוף למספר תנאים.

 

ה. גביית חובות דמי ביטוח לאומי של חברה מבעלי המניות בה

החל מיום 1/1/2017 נקבע כי ניתן להרים את מסך ההתאגדות כדי לגבות חוב דמי ביטוח וזאת בלא צורך לפנות לערכאות משפטיות. יראו נכסיה של חברה בעלת חוב דמי ביטוח שהתפרקה או הפסיקה פעילותה, כאילו הועברו לבעלי השליטה בחברה ללא תמורה וניתן לגבות מהם את חובה.

כמו כן, החל מיום 1/1/2017 יכול המוסד לביטוח לאומי לאכוף על בעל שליטה את מילוי הערבות שנתן כהבטחת תשלום חוב בדמי ביטוח של חברה שבשליטתו, שעשתה הסכם תשלומים עם הביטוח הלאומי ולא עמדה בהסכם, במגבלות שונות.

 

 4. עדכון תקרת עוסק פטור לשנת 2018

תקרת מחזור ההכנסות להיחשב כעוסק פטור בשנת 2018 עלתה ל- 99,003 ₪ לעומת 98,707 ₪ בשנת 2017.

 

5. חובת דיווח מקוון לקופות הגמל

בחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות הנוגעות לתשלומי מעסיקים לקופות הגמל (בכלל זה: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל לתגמולים וקרנות השתלמות). עיקרן של התקנות הוא בהסדרת העברת הנתונים וההנחיות מהמעסיקים למנהלי קופות הגמל, הן בנוגע לתשלומים לקופות הגמל והן בנוגע למידע אודות המבוטחים והעמיתים.
התקנות מחייבות את העברת דיווח הנתונים במבנה אחיד לכלל המעסיקים, וכן מחייבות היזון חוזר (משוב) ממנהלי הקופות אל המעסיק בנוגע לקבלת הנתונים.


החל מינואר 2019 כל המעסיקים, (למעט האמור להלן) מחויבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.

מעסיקים שעליהם לא חלה החובה כלל: (בהתקיים כל התנאים הבאים)

* מי שמעסיק 5 עובדים ומטה.

* המעסיק מסר לחברה המנהלת (קופת הגמל) פעם אחת את פרטי העובד, פרטי המעסיק, פרטי הקופה, והם לא שונו.

* סכום ההפקדה לעובד זהה לסכום שהופקד במועד הדיווח הראשוני.

* המעסיק נתן לחברה המנהלת הוראה לגביית כספים בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.

* החברה המנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה.

 

6. חיוב עצמאים להפקיד לקרן פנסיה

החל משנת 2017 חייבים גם עצמאים  להפקיד לקרן פנסיה. עצמאי שסגר את עסקו ועמד בתנאים שונים, יהיה רשאי למשוך תשלום מסוים מתוך הכספים שהוא הפקיד לקרן הפנסיה האמורה לעיל, כדי שתהיה לו הכנסה בתקופה שבה הוא מובטל ולצורך סיוע במימון עסק חדש והשתלבות בשוק העבודה.

מידע נוסף ניתן לראות בקישור המצורף: פנסיית חובה לעצמאים

 

7. צו הרחבה פנסיוני

על פי צו הרחבה פנסיוני, עובד זכאי להפרשות פנסיוניות בתום 6 חודשים מיום תחילת עבודתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, כאשר, ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

הסכומים להפרשות בגין פנסיית חובה החל משנת 2017 הינם 18.5%: הפרשות מעביד לגמל 6.5%, הפרשות עובד 6% והפרשות מעביד לפיצויים 6%.

 

8. הודעה על תחילת התעסקות או שינוי בעסק

אדם שפתח עסק או שהחל לעסוק במשלח-יד, או שינה את מקום עסקו או סוג עסקו, חייב להודיע לפקיד השומה על כך בכתב לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק או ביצוע השינוי. אי קיום הוראה זו מהווה עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר שנה או קנס כספי. עבירה זו כלולה ברשימת העבירות המנויות בחוק העבירות המנהליות. העובר את העבירה צפוי לקנס מינהלי. לעניין דיווח למשרדי מע"מ - על החייב במס להירשם לא מאוחר מן היום שבו החל בעסקיו או בפעילותו. אי רישום במועד ימנע בנוסף, את ניכוי התשומות מרכישות שבוצעו לפני יום הרישום.

 

9. חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף

החל מיום 1 בינואר 2014, בני זוג אשר קיימת תלות בהכנסותיהם, רשאים לבצע חישוב מס נפרד על הכנסותיהם על אף התלות במקור הכנסותיהם ובלבד שהתקיימו לגביהם המבחנים המצטברים הבאים:

* יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה ליצור ההכנסה מהעסק.

* ההכנסה של כל אחד מבני הזוג משקפת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף, והיא ביחס ישיר לתרומתו לייצורה.

* מקום הפקת ההכנסה אינו בית המגורים של הזוג, למעט מקרים בהם בית המגורים משמש בדרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה נעשית בבית המגורים.

 

10. זיכוי בגין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעניק ליחידים זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל תרומות למוסדות מוכרים וזיכוי ממס לחברות לפי שיעור מס החברות, כלומר – 23% בשנת 2018.

מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס הינו סך של 180 ₪, וסכום התרומות המירבי בעדו ינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל – 30% מההכנסה החייבת או סכום של 9,211,000 ₪.

קיימת אפשרות למעסיקים מסוימים לתת את הזיכוי ישירות בתלוש השכר של העובדים.

הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה "תרומה" גם ציון העובדה שלמוסד אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

11. מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

 מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות (העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק) ומטרתו, בין היתר, לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתתפות עובדים בשוק העבודה.

שכיר/עצמאי שעמד בתנאים הבאים זכאי לקבל מענק עבודה שלילי ממס הכנסה בתנאי שעמד בשלושת התנאים הבאים:

1. גילו 23 ומעלה ויש לו ילדים, או שגילו 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2. במועד כלשהו במהלך שנת המס מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותו או

בבעלות בן / בת זוגו, או בבעלות ילדו התלוי בו כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין )כגון:

דירה, חנות, מגרש וכדומה(, בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקו בזכות עולה על50% .

3. אם מתקיים לגביו אחד מהשניים:

     3.1  יש לו ילד אחד או שניים, או שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים והכנסתו הממוצעת גבוהה מ- 2,070 ₪  ונמוכה מ- 6,830 ₪.

     3.2  יש לו שלושה ילדים או יותר והכנסתו הממוצעת גבוהה מ- 2,070 ₪  ונמוכה מ- 6,830 ₪.

את הבקשה לקבלת המענק יש להגיש בכל שנה בדואר. מידע נוסף ניתן למצוא באתר רשות המיסים בישראל.

 

12. חילופי מידע לפי הסכם בין לאומי

רשות המסים רשאית להעביר מידע לצרכי אכיפת מס לרשות מס במדינה אחרת, לפי הסכמים בינלאומיים לחילופי מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים כיום בעולם.

נציין, כי בחודש יוני 2014 נחתם הסכם חדש בין ארה"ב לישראל לשיתוף פעולה במלחמה במעלימי מס. לקישור למאמר בנושא זה שהתפרסם באתר משרדינו – לחץ כאן.

כמו כן, ביום 27.11.2016, חתם מנהל רשות המסים, יחד עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים בינלאומיים על הצהרת כוונות בנושא חילופי מידע אוטומטיים (CRS) בנוגע לחשבונות בנקאיים בשוויץ.

משנת 2017, החלה העברת המידע לפי דרישה לגבי חשבונות בנקאיים ופיננסיים אחרים.

משנת 2019 ואילך המידע יועבר  באופן אוטומטי!

שיתוף הפעולה בין המדינות  יוסיף  מידע לרשות המסים, בנוגע למצב הפיננסי של תושבי ישראל בתאגידים פיננסים בשוויץ וכך יסייע באכיפה שוויונית של תשלום המס בישראל וצמצום ההון השחור.

צעד זה מתווסף להרחבת היקף שיתוף הפעולה בין ישראל לשוויץ בנושא חילופי מידע.

מצ"ב קישור לאתר רשות המיסים בו מפורטת רשימת מדינות נוספות אשר צפויות לחתום על הסכם לחילופי מידע פיננסי עם ישראל : רשימת מדינות

 

מומלץ לפתוח בהליך גילוי מרצון מבעוד מועד על הכנסות מחשבונות אלה שלא דווחו.

 

13. גילוי מרצון

רשות המסים פרסמה ביום 12.12.2017, נוהל "גילוי מרצון" חדש. מטרת הנוהל לעודד אנשים אשר העלימו הכנסות לדווח על הכנסותיהם, תוך הענקת חסינות מתביעה פלילית. מצ"ב קישור לנוהל: נוהל גילוי מרצון

הנוהל החדש בתוקף עד ליום 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר בתוקף עד ליום 31.12.2018 .

כדי שהפניה לגילוי מרצון תאושר, יש לעמוד במספר תנאים הכוללים בין היתר: גילוי מרצון מלא ובתום לב, במועד הפניה אין בידי רשות המיסים מידע מוקדם לגבי הגילוי מרצון, במועד הגילוי לא נערכה חקירה או בדיקה של משטרת ישראל בעניין הקשור לגילוי מרצון ועוד.

מלבד המסלול הרגיל של גילוי מרצון , קיימים שני מסלולים נוספים והם:

1. גילוי מרצון במסלול אנונימי – בתוקף עד  עד ליום 31.12.2018.

בבקשה אנונימית,  מגישים לרשות המיסים את כל המידע הרלוונטי בצורה אנונימית לצורך בדיקת חבות המס. תוך 180 יום מקבלת הבקשה ע"י רשות המיסים, יחתום בא כח המבקש על טיוטת הסכם שומה המתייחס להכנסות וחבות המס, ויגלה את זהות מגיש הבקשה.

2. גילוי מרצון ב"מסלול מקוצר"- כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.

מגישים את הבקשה בצירוף דוחות ו/או דוחות מתקנים. רשות המיסים מאשרת את הבקשה ומוציאה שובר לתשלום. יש לשלם את המס  תוך 15 ימים כדי שלא יפתח כנגד המבקש הליך פלילי.

במידה והאמור רלוונטי אליכם, מומלץ לפנות למשרדינו לקבלת ייעוץ.

 

14. סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים

 ביום ה-8 בפברואר 2018, פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר מקצועי בנושא סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים כהכנסה אקטיבית או פאסיבית.

בהתאם לטיוטת החוזר, עמדת רשות המיסים הינה כי הכנסה מהשכרה של דירות מגורים תסווג בהתאם לכמות הדירות המושכרות על ידי הנישום, כדלהלן :

 • עד 5 דירות מגורים – ככלל הכנסה פאסיבית.
 • למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 – בחינה בהתאם למבחנים השונים שפורטו.
 • 10 דירות מגורים ומעלה – סיווג כהכנסה מעסק. 

לעיון בטיוטת חוזר לחץ כאן

 

15. זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

מס הכנסה פרסם הנחיה הנועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד. במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שבהנחיה אין צורך לזקוף שווי לעובד.

לעיון בהנחיה לחץ כאן.

 

16. דיווח חצי שנתי על רווחים מניירות ערך

קיימת חובת דיווח על רווחים/הפסדים שנוצרו מפעילות בניירות ערך ואשר לא נוכה בגינם מלוא המס החל בארץ. יש להיערך למועד הדיווח הקרוב ב – 31 בינואר 2019 עבור פעילות בתקופה יולי – דצמבר 2018.

 

17. בחירה במסלול מס בשיעור 10% על השכרת דירת מגורים

יחיד המעוניין לבחור במסלול המס בשיעור 10% לגבי שנת 2018, חייב להקפיד לשלם את המס בגין ההכנסה מדמי שכירות עד ליום 30 בינואר 2019, אלא אם כן שילם בשנת 2018 מקדמות למס הכנסה.

 

18. שוק ההון

הפסדים מניירות ערך יוכרו רק בעת מימושם בפועל. כדאי לבדוק כדאיות מימוש הפסדים לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון ומשבח מקרקעין, ובתנאים מסוימים כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מאותו נייר הערך. לא ניתן לקזז הפסדים משוק ההון כנגד הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים.

 

19. ניכוי מס במקור מספקים

לגבי תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי מס במקור, יש לפנות לכל הספקים ונותני השירותים ולקבל מהם אישורים תקפים על ניכוי מס במקור ולנכות מס בהתאם למופיע באישור.

לתשומת לב, על מי שמשלם דמי שכירות לקבל מהמשכיר אישור תקף על ניכוי מס במקור כאשר, על האישור צריך להיות רשום במפורש שהוא כולל דמי שכירות. ממשכיר אשר לא ימציא אישור כאמור, יש לנכות מס במקור מתשלום השכירות בשיעור 35%.

 

20. דיווח על רווח הון

יש לדווח למס הכנסה על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה. חובת הדיווח חלה גם אם נוצר הפסד הון מהמכירה.

 

21. אירוח אורחים מחו"ל

כיבודים מחוץ למקום העבודה, גם עבור ספקים ולקוחות , אינם מוכרים כהוצאה למס הכנסה ואין אפשרות לתבוע בגינם את מס התשומות.

שונה מכך, הכרה בהוצאות ארוח אורחים מחו"ל. הוצאות סבירות בגין  אירוח אורחים מחו"ל יותרו לניכוי ולקיזוז מע"מ באם נוהל לגביהן רישום הכולל את שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר לחברה וסכום ההוצאות

 

22. מתנות לעובדים ללקוחות וספקים

תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות בגין מתנות, אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות בסך  של 210 ש"ח לשנה בשנת המס 2018. דוגמאות למתנות מוכרות הן: מתנה לאירועים אישיים של עובדים, מתנות לספקים ולקוחות . שי לחג אינו נכלל בהגדרה זו ויש לזקוף שווי טובת הנאה לעובדים בגינו.

מומלץ לשמור תיעוד של שמות העובדים הספקים והלקוחות שקיבלו מתנות בשנת המס.

 

23. אש"ל לעובדים

ארוחות לעובדים נחשבות  כטובות הנאה המתקבלות מהמעביד. בתור שכאלה, יש לראותן בבחינת הכנסת עבודה אצל העובדים, ולזקוף את שוויין במלואו להכנסת העובדים, לפי סעיף 2(2) לפקודה.

 

24. פטור מניכוי מע"מ במקור לשירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי בידי בעלי מקצוע המוזכרים  בתקנה 6א' לתקנות מע"מ שהם עוסקים פטורים

תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף קובעת כי כאשר עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי מקבל שירות מרשימת השירותים המנויים בתקנה (בעיקר בעלי מקצוע חופשי, אמנים ומרצים) ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, החבות במע"מ עוברת למקבל השירות.

כאשר מקבל שירות הוא עוסק מורשה, הוא מוציא חשבונית מס עצמית ומדווח למע"מ כהכנסה והוצאה ואין תשלום מע"מ בפועל.

כאשר מקבל השירות הוא מלכ"ר או מוסד כספי הוא אינו רשאי לקזז את המע"מ ולכן חל תשלום מע"מ בפועל.  

בשנת 2017 פורסמה החלטת רשות המיסים , לפיה בשירות שניתן לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי על ידי בעלי המקצוע המוזכרים בתקנה 6א ועיקר הכנסתם ממשכורת או מקצבה והם רשומים במע"מ כ"עוסק פטור" – אין צורך לנכות מע"מ במקור.

 

25. עודפים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת בידי המעסיק החל מיום 31/3/2019, גם אם לא נמשכו על ידו

בחוזר מספר 4/2017 שפרסמה רשות המיסים במהלך שנת 2017, נקבע כי   עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל החל מ-31.3.2019 ואילך.

מהם "עודפים" שעליהם יחויב המעסיק במס?

"עודפים" הם הכספים שנמצאים בקופות המרכזיות לפיצויים, מעבר לסכומים הבאים:

1. סיכום הסכומים השנויים במחלוקת עם העובדים במקרה של תביעה משפטית כנגד המעסיק והשארת סכום בקופה המרכזית לכיסוי התחייבויות אלה.

2. חישוב ההתחייבות לפיצויים עבור העובדים אשר תחילת העסקתם הייתה לפני תום שנת המס 2007 בניכוי הסכומים שעומדים לרשותם בקופות האישיות.

3. על הסכומים שלעיל מוסיפים 10% ליתר ביטחון.

כל מה שנצבר בקופות המרכזיות מעבר ל- 3 הסכומים שפורטו לעיל נחשב ל"עודף".

על ה"עודפים" יחולו ההוראות הבאות:

סכום העודף בקופה המרכזית יועבר למעסיק כדי לממן את  ההפקדות השוטפות עבור העובדים, ללא חיוב מס אצל המעסיק.

במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות כאמור, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.

(בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית ושימוש בו יעשה אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לקבלת ייעוץ ו/או חוות דעת ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד

Back to Top